Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Momenten van impact.

Artikel 1 Bedrijfsomschrijving
Momenten van impact richt zich op training, coaching, counseling, workshops en lezingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin. Momenten van impact is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 73552178

Artikel 2 Definities

 • Workshop: Workshop, training, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het bevorderen van de eigen persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin.
 • Lezing: lezing, training, workshop met als doel het in organisaties bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en de communicatie erover in de meest ruime zin
 • Opdrachtnemer is in deze Momenten van impact
 • Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot workshop/lezing is gesloten.
 • Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Afspraken worden schriftelijk/elektronisch bevestigd aan opdrachtgever en zijn zonder tegenbericht bindend.

Artikel 3 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Workshop met open inschrijving (tarieven/aanmelding/ betalingsvoorwaarden)

 1. Tarief: Het tarief voor de workshop is het op moment van aanmelden geafficheerde tarief op de website. Dat tarief is inclusief BTW
 2. Aanmelding: Aanmelden kan via het boekingssysteem op de website..
 3. Betalingsvoorwaarde: Contant/bankoverschrijving bij aanmelding. De aanmelding is definitief als de betaling ontvangen is.

Artikel 6 Workshop met open inschrijving (annulering)

 1. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
  a. Bij annulering na aanmelding tot twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 0%.
  b. Bij annulering na aanmelding binnen 2 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen op de workshop.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 7 Lezing (tarieven/aanmelding/ betalingsvoorwaarden)

 1. Lezing: Het tarief voor de lezing is het op moment van aanmelden geafficheerde tarief op de website. Dat tarief is exclusief BTW en exclusief reis/verblijfkosten van opdrachtnemer.
 2. Aanmelding: Aanmelden kan via het boekingssysteem op de website.
 3. Telefonische intake: afspraken worden gemaakt om het product af te stemmen op wensen opdrachtgever.
 4. De afspraken in de telefonische intake worden schriftelijk bevestigd. In die overeenkomst kunnen nadere (prijs)afspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 5. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een factuur en declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door bankoverschrijving. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum
 6. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 7. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
  Artikel 8 Lezing (annulering)
 8. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
  a. Bij annulering na aanmelding tot twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  b. Bij annulering na aanmelding binnen 2 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om lezing te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 10. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever behandelen alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever, opdrachtnemer of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
 2. Opdrachtnemer staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
 3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de vertrouwelijkheid te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens workshop of lezing. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 2. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 3. De overige mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.

Artikel 11 Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk, onderbouwd en ondertekend kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 3. Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Artikel 12 Auteursrecht

 1. Het intellectueel eigendom van de website/workshop/lezing en eventuele bijbehorende materialen berust bij opdrachtnemer. Opdrachtgever mag de materialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

Herkenbosch, januari 2019